Natívny preparát

Natívny preparát umožňuje sledovanie živých mikroorganizmov. Môžeme pozorovať ich tvar, veľkosť, usporiadanie, prípadne pohyb.

© Mikrobiologický ústav LF UK a UNB 2019
Monochromatické farbenie

Monochromatické (orientačné) farbenie sa využíva na zvýraznenie buniek mikroorganizmov sledovaných v mikroskope.

© Mikrobiologický ústav LF UK a UNB 2020

DNÁZA

Dnáza je enzým, ktorá štiepi deoxyribovukleovú kyselinu. Pri Dnázovom teste používame kultivačné médium s obsahom DNA. Ak baktéria produkuje Dnázu, DNA obsiahnutá v médiu bude v okolí narastenej kultúry baktérie poštiepená, čo budeme pozorovať po aplikácii HCI ako zónu prejasnenia.

© Mikrobiologický ústav LF UK a UNB 2019
Diskový difuzny test

Diskový difúzny test je kvalitatívna metóda na stanovenie citlivosti bakteriálneho kmeňa k antibiotiku. Kmeň je citlivý, alebo naopak rezistentný podľa veľkosti inhibičnej zóny okolo disku na tuhé pôde – ak je priemer inhibičnej zóny menšia ako stanovená hranica, znamená to, že podanie tohto antibiotiká by nebolo účinné a kmeň je teda rezistentní.

© Mikrobiologický ústav LF UK a UNB 2018

HCV vírus

Lepšie pochopenie proteínov vírusu hepatitídy C, ich štruktúry a funkcie v cykle vírusovej replikácie značne zlepšilo naše vedomosti potrebné na identifikáciu miesta účinku liekov a viedlo tak k vývoju nových priamo pôsobiacich antivirotík na liečbu chronickej hepatitídy typu C.

© Mikrobiologický ústav LF UK a UNB 2020

Toto video je určené len pre zdravotníckych pracovníkoch. Pre sledovanie videa je potrebný súhlas:

Správny odber pri podozrení na COVID-19

Ako správne  odobrať  biologický materiál pacientom s podozrením na korona vírus v domácom prostredí. Ideálne je odoberať stery u pacientov, ktorí majú klinické príznaky v prvých dňoch.

© Mikrobiologický ústav LF UK a UNB 2020

Toto video je určené len pre zdravotníckych pracovníkoch. Pre sledovanie videa je potrebný súhlas:

Praktické cvičenia

Mikrobiológia 2

Praktické cvičenie č. 2
Mikrobiologická diagnostika stafylokokov, streptokokov a enterokokov
Praktické cvičenie č. 3
Farbenie podľa Grama, Ziehl-Neelsena, Burriho, Wirtz-Conclina a Giemsu
Praktické cvičenie č. 3
Mikrobiologická diagnostika enterobaktérií a GNNFB
Praktické cvičenie č. 4 pre ZL
Praktické cvičenie č. 4 pre VL
Praktické cvičenie č. 5 pre ZL
Praktické cvičenie č. 5 pre VL
Praktické cvičenie č. 6 pre ZL
Praktické cvičenie č. 6 pre VL
Praktické cvičenie č. 7 pre ZL
Praktické cvičenie č. 7 pre VL
Praktické cvičenie č. 8 pre ZL
Praktické cvičenie č. 8 pre VL
Praktické cvičenie č. 9 pre ZL
Praktické cvičenie č. 9 pre VL
Praktické cvičenie č. 10 pre ZL
Praktické cvičenie č. 10 pre VL
Praktické cvičenie č. 11 pre VL

Ako vplýva COVID-19 na organizmus infikovaných pacientov?


© Liptáková Adriána a kolektív, 2019 – 2023