Kontakt

kontaktný mail:

[email info@lekarskamikrobiologia.eu]

Mikrobiologický ústav LF UK a UNB:

Lekárska fakulta UK
Sasinkova 4
811 08 Bratislava

Podporené grantom: KEGA č. 004UK-4/2018 a APVV-18-0171


© Liptáková Adriána a kolektív, 2019 – 2023