Lekárska mikrobiológia

Liptáková Adriána a kolektív

O knihe

Autori a vydavateľ spracovali túto knihu s maximálnym úsilím tak, aby obsahovala informácie v súlade s najnovšími poznatkami. Diagnostické aj terapeutické postupy sa však neustále rozvíjajú a menia podľa najnovších výsledkov výskumu. Čitateľom tejto knihy sa preto odporúča, aby si overovali najnovšie diagnostické postupy a informácie výrobcov liečiv o terapeutickom použití ich produktov. Je výlučnou zodpovednosťou ošetrujúceho lekára voliť diagnostické a terapeutické postupy podľa klinického stavu pacienta a v súlade s platnými zákonmi a usmerneniami. Vydavateľ ani autori tejto knihy nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné nepresnosti a omyly, ktoré by mohli spôsobiť problémy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tretím osobám.

Pri príprave knižných edícií Vydavateľstva zdravotníckej literatúry Herba sa stretávame s celou škálou rukopisov od vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc až po kazuistiky a skriptá pre študentov. Musím povedať, že rukopis Lekárskej mikrobiológie sa vynímal už pri prvom listovaní. Nejde len o obsahovú stránku (prehľad najnovších poznatkov, ich usporiadanie, určenie pre čitateľa), ale aj o výnimočný didaktický prístup k používateľovi týchto poznatkov. Tvorba vysokoškolských učebníc sa mení, vysokoškolský študent nie je vedec, ale ani žiak. Medika treba zaujať, nasmerovať, potrebuje vidieť hierarchiu informácií, ich väzbu na predchádzajúce teoretické predmety a ich smerovanie k cieľu, k pacientovi, k použitiu získaných vedomostí na prospech pacienta.

Autorský kolektív zložený z mladých vedcov a vysokoškolských učiteľov pod vedením docentky MUDr. Adriány Liptákovej, PhD., vytvoril nový koncept vysokoškolskej učebnice Lekárskej mikrobiológie – od laboratórnej diagnostiky, kde autori predstavili odbor lekárskej mikrobiológie a klinickej mikrobiológie, pracoviská, systém práce, úlohy a pôsobnosť klinickej mikrobiológie, následne možnosti spracovania materiálu a najmodernejšie metódy laboratórnej diagnostiky. Druhá kapitola je Imunitný systém, kde študent využije svoje poznatky z imunológie a pripomenie si nielen vlastnosti imunitného systému, ale aj princípy imunitnej odpovede na mikroorganizmy a podstatu aktívnej a pasívnej imunizácie. Ďalšie kapitoly sú už Bakteriológia (3, najrozsiahlejšia časť), Virológia (4), Parazitológia (5) a Mykológia (6). Posledné dve kapitoly tvoria vlastne Klinickú mikrobiológiu (7) a Infekcie v dutine ústnej (8).

Som presvedčený, že táto učebnica, ktorá je v mnohom prvá svojho druhu nielen na našej fakulte, sa stane obľúbenou učebnicou pre štúdium medikov i lekárov a pomerne rýchlo sa dočká opakovaných vydaní. Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry Herba vydaním tejto mimoriadnej učebnice vyplnilo prázdne miesto nielen na „svojej“ lekárskej fakulte – ale aj na všetkých lekárskych fakultách a zdravotníckych vysokých školách na Slovensku. Ostáva mi poďakovať editorke a hlavnej autorke doc. MUDr. A. Liptákovej, PhD., a všetkým spoluautorom za mimoriadne konštruktívny a tvorivý prístup, za vzorné spracovanie podkladov pre sadzbu, autorských korektúr na vysokej profesionálnej úrovni. Autori vložili do textov tejto vysokoškolskej učebnice najnovšie poznatky, ktoré dokázali zaradiť do už známych súvislostí. Úvodné kapitoly by som mohol prirovnať k vynikajúcim prehľadovým prácam vo významných vedecko-odborných časopisoch. Autori vytvorili nový model modernej vysokoškolskej učebnice, ktorý podľa môjho názoru študenti príjmu a ktorý sa prenesie do písania ďalších učebníc. Ďakujem za posúdenie rukopisu aj recenzentom, ktorí prispeli k vysokej úrovni textov.

 

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Rozhovor o knihe Lekárska mikrobiológia

Hlavná autorka prvej slovenskej učebnice a monografie Lekárska mikrobiológia doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH a zostaviteľ jednej kapitoly knihy, prednosta Mikrobiologického ústavu LF UK v Bratislave, prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. v rozhovore s moderátorom Lukášom Turiakom prezradili viac o súvislostiach vzniku tejto publikácie, ale aj o mimoriadne aktuálnej problematike lekárskej mikrobiológie ako takej.

Ocenenie

Literárny fond

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019
v kategórii bilogické a lekárske vedy


© Liptáková Adriána a kolektív, 2019 – 2023